(1)
Badj, S.; Manafe, Y.; Hana, F. Komunikasi Ritual Fua Ton Pada Suku Leosikun. JIKOM 2021, 10, 169 –177.