[1]
S. Badj, Y. Manafe, and F. Hana, “Komunikasi Ritual Fua Ton pada Suku Leosikun”, JIKOM, vol. 10, no. 2, pp. 169 –177, Jul. 2021.