Foeh, N., Detha, A., Ndaong, N., Datta, F., & Ludji Pau, P. (2020). EFEKTIVITAS BAKTERI ASAM LAKTAT NIRA LONTAR DALAM SILASE JERAMI PADI. JURNAL KAJIAN VETERINER, 8(2), 131-135. https://doi.org/10.35508/jkv.v8i2.2951