Foeh, Nancy, Annytha Detha, Nemay Ndaong, Frans Datta, and Putri Ludji Pau. 2020. “EFEKTIVITAS BAKTERI ASAM LAKTAT NIRA LONTAR DALAM SILASE JERAMI PADI”. JURNAL KAJIAN VETERINER 8 (2), 131-35. https://doi.org/10.35508/jkv.v8i2.2951.