Saputra, A., Djungu, D., & Gelalan, E. (2019). Aktivitas Larvasidal Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica papaya) dan Daun Mindi (Mella Azedarach). JURNAL KAJIAN VETERINER, 7(1), 53-61. https://doi.org/10.35508/jkv.v7i1.869