Saputra, Agus, Dewi Djungu, and Emerlinda Gelalan. 2019. “Aktivitas Larvasidal Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica Papaya) Dan Daun Mindi (Mella Azedarach)”. JURNAL KAJIAN VETERINER 7 (1), 53-61. https://doi.org/10.35508/jkv.v7i1.869.