Saputra, A., Djungu, D. and Gelalan, E. (2019) “Aktivitas Larvasidal Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica papaya) dan Daun Mindi (Mella Azedarach)”, JURNAL KAJIAN VETERINER, 7(1), pp. 53-61. doi: 10.35508/jkv.v7i1.869.